0 Internetowa strona firmowa

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SKLEPU INTERNETOWEGO

(dalej tylko „OWH“)

 

 

 1. Definicje i interpretacje

1.1.            Definicje

Niżej podane pojęcia będą miały w niniejszych OWH następujące znaczenie:

 

Cena”

 

oznacza cenę zakupu Produktu;

Nabywca”

 

oznacza osobę, która zawarła z Administratorem Umowę zgodnie z rozdziałem 3.1.;

„Koszty”

 

oznacza koszty związane z pakowaniem i dostarczeniem Produktu Nabywcy;

„Kodeks cywilny”

 

oznacza ustawę nr 89/2012 Sb. [czeski Dz.U.], kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu;

„Sklep”

 

znaczenie znajduje się w rozdziale 2.2.;

„Zamówienie”

 

znaczenie znajduje się w rozdziale 3.1.;

„Zgłoszenie”

 

znaczenie znajduje się w rozdziale 4.6.;

„Przedsiębiorca”

 

oznacza osobę, która przy zawieraniu Umowy, o ile jej przedmiot jest związany z własną handlową, produkcyjną lub podobną działalnością tej osoby oraz przy innym kontakcie z Administratorem, wykonuje na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w innej podobnej formie, z zamiarem osiągnięcia zysku, ewentualnie osobę, która działa tak w imieniu lub na rachunek takiej osoby;

Potwierdzenie”

 

znaczenie znajduje się w rozdziale 3.1.;

Dzień roboczy”

 

oznacza taki dzień, który nie przypada na sobotę ani niedzielę oraz nie jest uznanym świętem narodowym w Republice Czeskiej;

Produkt

 

znaczenie znajduje się w rozdziale 2.2.;

Administrator”

 

oznacza osobę opisaną w rozdziale 2.1.;

„Oddział”

 

znaczenie znajduje się w rozdziale 3.5.b);

„Umowa”

 

znaczenie znajduje się w rozdziale 2.3.;

„Strona umowy”

 

oznacza w zależności od kontekstu Administratora, Konsumenta lub Przedsiębiorcę;

Konsument”

 

oznacza osobę fizyczną, która przy zawieraniu i obowiązywaniu Umowy oraz przy innym kontakcie z Administratorem nie występuje w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania swojej profesji;

OWH”

 

oznacza niniejsze warunki handlowe;

„Zainteresowany”

 

oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, którzy są zainteresowani zawarciem Umowy;

„Ustawa o ochronie konsumenta”

 

oznacza ustawę nr 634/1992 Sb. [czeski Dz.U.], o ochronie konsumenta, w obowiązującym brzmieniu;

„Ustawa o ochronie danych osobowych”

 

oznacza ustawę nr 101/2000 Sb. [czeski Dz.U.], o ochronie danych osobowych, w obowiązującym brzmieniu;

1.2.            Interpretacje

a)                  Nazwy rozdziałów i akapitów niniejszych OWH służą jedynie do ułatwienia orientacji i w żaden sposób nie wyznaczają, nie zmieniają oraz nie wpływają na treść lub znaczenie niniejszych OWH;

b)                  Odnośniki do rozdziałów, akapity lub załączniki pojawiające się w tekście niniejszych OWH są odnośnikami do rozdziałów, akapitów lub załączników niniejszych OWH, jeżeli nie zostało podane inaczej;

c)                  W zależności od kontekstu, definicje zamieszczone w rozdziale 1.1. oraz jakiekolwiek dalsze wyrażenia w liczbie pojedynczej, zawierają również liczbę mnogą, natomiast rodzaj męski zawiera rodzaj żeński i odwrotnie;

d)                  Definicje zamieszczone w rozdziale 1.1. używane są zarówno dla pojedynczych, jak i mnogich liczb definiowanych pojęć.

e)                  Jeżeli w niniejszych OWH jest wyrażany jakikolwiek termin słowami „bez zbędnej zwłok”, „bez opóźnienia” lub w jakikolwiek inny podobny sposób, mamy do czynienia z terminem, odpowiadającym najkrótszemu czasowi, który odpowiedzialna osoba potrzebowałaby przy dołożeniu wszelkich starań, na wykonanie danego zadania lub osiągnięcia odpowiedniego celu.

f)                   Termin określony wg dni zaczyna być naliczany od dnia, który następuje po wydarzeniu, które jest decydujące dla jego początku. Koniec terminu określonego wg miesięcy przypada na dzień tygodnia, który nazwą lub numerem odpowiada dniu, na który przypada wydarzenie, od którego termin zaczyna być naliczany. Jeżeli takiego dnia nie ma w ostatnim miesiącu, koniec terminu przypada na jego ostatni dzień. Jeżeli ostatni dzień terminu przypadnie na sobotę, niedzielę lub święto, ostatnim dniem terminu jest najbliższy następujący Dzień roboczy.

 

 1. postanowienia wstępne

2.1.            Administrator

Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma SILVINI, z siedzibą: U Louže 380, Zdiby, kod pocztowy 250 66, REGON 28933869, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Městský soud [Sąd Miejski] w Pradze, odział C:, zakładka 154066 (dalej tylko „Administrator”).

2.2.            Sklep

Internetowy sklep znajdujący się pod adresem internetowym: //eshop.silvini.com (dalej tylko „Sklep”) posiada elektroniczny system zamawiania, za którego pośrednictwem można zamawiać produkty Administratora i ich warianty bliżej specyfikowane na stronie internetowej Sklepu (dalej tylko „Produkty”).

2.3.            OWH

Niniejsze OWH określają relacje prawne i stanowią nieodłączną część umowy, zawartej pomiędzy Administratorem z jednej strony a Konsumentem lub Przedsiębiorcą ze strony drugiej, a która to umowa ma na celu zakup Produktu (dalej tylko „Umowa”). Niniejsze OWH w dalszej części określają procedurę mającą prowadzić do zawarcia umowy i są wiążące również dla osób, które przeprowadzą rejestrację na stronach internetowych Sklepu.

Odmienne ustalenia w Umowie mają pierwszeństwo przed zapisami OWH. Jeżeli umowy zawarte z Przedsiębiorcą zawierają lub odnoszą do samodzielnych OWH Administratora innych niż niniejsze OWH, wówczas w pierwszej kolejności stosuje się te wspomniane samodzielne OWH.

Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w OWH i jego uzupełniania, co nie dotyczy praw i obowiązków Stron Umowy powstałych w trakcie obowiązywania poprzedniego brzmienia OWH. OWH udostępnione na stronie internetowej sklepu w momencie odesłania Zamówienia zawsze stanowią część Zamówienia.

2.4.            Przepisy prawne

Relacje prawne pomiędzy Administratorem a Nabywcą, które w sposób wyraźny nie są określone w niniejszych OWH lub w Umowie, regulowane są właściwymi zapisami Kodeksu cywilnego i powiązanymi przepisami prawa.

 1. umowa

3.1.            Zawarcie Umowy

Zawierając umowę, Administrator zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy zakupiony Produkt, a Nabywca zobowiązuje się odebrać zakupiony Produkt i zapłacić za niego umówioną Cenę - cały proces odbywa się w zgodzie z brzmieniem niniejszych OWH.

Umowę zawiera się na podstawie zamówienia Produktu przeprowadzonego przez Zainteresowanego za pośrednictwem Sklepu (dalej tylko „Zamówienie”) oraz potwierdzenia tego Zamówienia przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej Zainteresowanego, której adres znajduje się w Zamówieniu (dalej tylko „Potwierdzenie”) najpóźniej do trzech (3) dni roboczych od dnia dokonania Zamówienia. W przypadku, w którym Potwierdzenie nie zostanie w wyżej podanym terminie dostarczone Zainteresowanemu, Umowa nie zostanie zawarta. Uzupełniając powyższe, Administrator wyśle niezwłocznie na znajdujący się w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Zainteresowanego potwierdzenie samego doręczenia Administratorowi Zamówienia. W celu wyłączenia wątpliwości, Administrator wyraźnie ustanawia, że potwierdzenie doręczenia Zamówienia nie jest Potwierdzeniem i nie dochodzi na jego podstawie do zawarcia Umowy.

Umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia Potwierdzenia w sposób opisany w poprzednim akapicie. Umowę można zawszeć jedynie w języku czeskim. W celu wyłączenia wątpliwości, Administrator wyraźnie ustanawia, że wszelkie oferty sprzedaży Produktów umieszczone w internetowym interfejsie Sklepu nie są zobowiązujące, a Administrator nie jest zobowiązany do zawierania umowy, ew. odsyłania Potwierdzenia związanego z Produktem, o który jest zainteresowanie.

Umowa, tj. Zamówienie i Potwierdzenie są archiwizowane przez Administratora i na podstawie prośby Nabywcy, możliwe jest kolejne jej przesłanie na adres poczty elektronicznej Nabywcy, podany w Zamówieniu.

3.2.            Zamówienie i Potwierdzenie

Zamówienie można złożyć za pośrednictwem formularza zamówień, umieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim dane Zainteresowanego potrzebne do wystawienia faktury, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Zainteresowanego, specyfikację zamówionych Produktów, dalej dane dotyczące pożądanego sposobu płatności Ceny i Kosztów, sposobu doręczenia i miejsca doręczenia zamówionego Produktu, ew. informacje o zrealizowaniu kodu rabatowego, a także informację o wysokości Kosztów.

Aż do momentu odesłania Potwierdzenia, Zainteresowany ma prawo do zmiany wszelkich danych podanych w Zamówieniu. Może to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, wykorzystując dane kontaktowe Zainteresowanego zawarte w Zamówieniu, ewentualnie w jakikolwiek inny sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Zainteresowanego. Może on również anulować Zamówienie poprzez przesłanie prośby o zmianę / anulowanie Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Administratora, znajdujący się w danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sklepu.

3.3.            Wysokość Ceny i Kosztów

Internetowa platforma Sklepu zawiera aktualne Ceny Produktów. Administrator jest płatnikiem podatku od towarów i usług, więc podane Ceny zawierają podatek od towarów i usług, o ile nie zostało wyraźnie określone inaczej.

Informacje o poszczególnych Produktach oraz Cena obowiązują przez okres, w którym znajdują się one na stronie internetowej Sklepu. Z punktu widzenia Umowy obowiązuje Cena aktualna w momencie odesłania Zamówienia.

Platforma Sklepu zawiera również informację o Kosztach, których wysokość jest ustanowiona przez Administratora w odniesieniu do cenników odpowiednich firm doręczających przesyłki. Wysokość Kosztów podana na stronie internetowej Sklepu dotyczy jedynie przypadków, w których Produkty doręczane są w ramach terytorium Republiki Czeskiej. W pozostałych przypadkach, wysokość Kosztów będzie ustanowiona przez Administratora indywidualnie, w nawiązaniu do cenników odpowiednich firm doręczających przesyłki - wysyłka zagranicę.

W przypadku, w którym cena zakupionych Produktów w ramach jednej Umowy przekroczy kwotę 3.000 CZK z VAT, a produkty te będą doręczane na terytorium Republiki Czeskiej, ze strony Administratora nie będą naliczane Koszty.

3.4.            Kupony rabatowe i bony

W przypadku, w którym Zainteresowany jest posiadaczem ważnego kuponu rabatowego z karty podarunkowej wydanej przez Administrator, a w ramach Zamówienia skorzysta z kodu rabatowego, Cena zostanie w odpowiedni sposób obniżona.

Rabatu udziela się od końcowej ceny detalicznej przed rabatem. Kuponu rabatowego nie można wykorzystać na już przecenione Produkty. Z rabatów można skorzystać jedynie w ramach Produktów Administratora marki SILVINI.

Zainteresowany może wykorzystać kupon rabatowy wpisując go do odpowiedniego pola w trakcie zakańczania Zamówienia. W przypadku, kiedy kupon rabatowy jest ważny, Zainteresowany jest informowany o jego akceptacji, a od Ceny zostaje odliczona kwota odpowiadająca zniżce odpowiedniej dla kuponu rabatowego.

Wykorzystanie kuponów rabatowych może być ograniczone przez Administratora lub mogą obowiązywać warunki na wykorzystanie, np. data ważności karty podarunkowej lub minimalna wysokość Ceny zamówionych Produktów. Data ważności jest podana na karcie podarunkowej, w innym przypadku ustala się, że karta podarunkowa straciła ważność w dniu 31.09.2013 r.

Zainteresowany nie może skorzystać w ramach jednego Zamówienia z większej ilości kuponów rabatowych, których użycie jest ograniczone warunkiem minimalnej kwoty zamówienia.

3.5.            Sposób dostarczenia i zapłaty za Produkty

Nabywca ma prawo w ramach Zamówienia wybrać

a)                  czy Cena i Koszty zostaną zapłacone gotówką, przelewem na konto Administratora, czy za pośrednictwem bramki płatności;

b)                  czy zakupione Produkty mają być przez Administratora dostarczone do miejsca podanego przez Zainteresowanego lub czy mają być przygotowane do odebrania w oddziale Administratora pod adresem Pražská 239, 250 66 Zdiby, Czech Republic (dalej tylko „Oddział”).

Cenę należy zapłacić

a)                  przy odbiorze Produktu, do rąk dostarczyciela Produktu, o ile zakupione Produkty zostały na podstawie wyboru Nabywcy przesłane za tak zwanym pobraniem;

b)                  przy odbiorze Produktu, do rąk Administratora, o ile zakupione Produkty zostały na podstawie wyboru Nabywcy przygotowane do odebrania w oddziale Administratora;

c)                  w pozostałych przypadkach do trzech (3) dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek bankowy Administratora, którego dane zostały podane w Potwierdzeniu,

Razem z Ceną, Nabywca jest zobowiązany zapłacić Administratorowi również Koszty.

Jeżeli Zainteresowany w ramach Zamówienia wybierze płatność przelewem na konto Administratora lub płatność kartą, ma prawo zapłacić Cenę i Koszy przelewem na konto, którego numer podany jest w końcowym podsumowaniu Zamówienia, ewentualnie za pośrednictwem bramki płatności, już w momencie odesłania Zamówienia. W przypadku niezawarcia umowy w terminie ustanowionym dla doręczenia Potwierdzenia, taka płatność zostanie przez Administratora zwrócona Zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki.

Zakupione Produkty, w zależności od wyboru sposobu doręczenia podanego w Zamówieniu, bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy, a w przypadkach opisanych w niniejszym rozdziale, tj. 3.5 litera c) również po zaksięgowaniu Ceny i Kosztów na koncie Administratora, zostaną przez Administratora:

a)                  odesłane na adres podany w Zamówieniu razem z odpowiednim dokumentem podatkowym;

b)                  przygotowane do odbioru w Oddziale, o czym Administrator poinformuje Nabywcę za pośrednictwem elektronicznej poczty lub telefonicznie, wykorzystując dane podane w Zamówieniu.

Elementem dostawy jest zawsze dokument podatkowy - faktura, w której zawarta jest całkowita wysokość Ceny i Kosztów, oraz informacje o terminach i sposobach płatności.

3.6.            Odstąpienie od Umowy

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych przez Kodeks cywilny, jeżeli niniejsze OWH nie stanowią inaczej. Odstąpienie od Umowy z powodu odpowiedzialności za wady Produktu jest opisane w niniejszych OWH w rozdziałach 4.4 i 4.5.

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, które nie zostały przed ich dostarczeniem zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Konsumenta lub jego osoby, do czternastu (14) dni od dnia dostarczenia tych Produktów.

Odstąpić od umowy można za pośrednictwem poczty elektronicznej Konsumenta, której adres podany został w zamówieniu lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Konsumenta oraz poprzez doręczenie na adres podany w danych kontaktowych Administratora, dostępnych na stronie internetowej Sklepu, bez podania przyczyny oraz bez żadnych konsekwencji. Aby odstąpić od Umowy zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim akapicie, można również wykorzystać formularz odstąpienia od Umowy znajdujący się pod adresem https://8313721a-47dc-4d52-96ea-2b1d2a56b20e.filesusr.com/ugd/b48d5e_25a9b59177bf444ca26f29fdec4d96e7.pdf

Wyślij towary z informacją o odstąpieniu od umowy na adres:

SILVINI s.r.o.
Pražská 239
250 66 Zdiby
Czech Republic

sklep,silvini,com,sklep[ZAVINAC]silvini.com

Administrator potwierdzi Konsumentowi przyjęcie odstąpienia Konsumenta, bez zbędnej zwłoki po jego doręczeniu Administratorowi. Dokona tego przesyłając potwierdzenie na skrzynkę mailową Konsumenta, której adres znajduje się w Zamówieniu.

Jeżeli Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie powyższych akapitów, zostanie stwierdzone, że termin na odstąpienie został zachowany, jeżeli Konsument w trakcie trwania terminu prześle Administratorowi oświadczenie, że odstępuje od Umowy.

Konsument w przypadku odstąpienia od Umowy jest zobowiązany oddać Administratorowi zakupione Produkty, których dotyczy odstąpienie od Umowy, a Administrator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi Cenę tych Produktów włącznie z Kosztami odpowiadającym najtańszej metodzie dostarczenia Produktu oferowanego przez Administratora w okresie zawierania Umowy, a to wszystko najpóźniej do czternastu (14) dni od dnia doręczenia odstąpienia Administratorowi. Administrator nie jest zobowiązany do zwrócenia Konsumentowi tych środków wcześniej niż zostaną mu doręczone odpowiednie Produkty lub niż Konsument nie przedstawi dowodu ich odesłania Administratorowi. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy ponosi koszty związane ze zwrotem Produktów Administratorowi.

Konsument odpowiada przed Administratorem za obniżenie wartości towaru w wyniku obchodzenia się z tym towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, włącznie z jego funkcjonalnością.

W celu wykluczenia wątpliwości Administrator oświadcza, że w przypadku, w którym Nabywca zrealizował przy zakupie Produktu kupon rabatowy, Administrator zwróci Cenę obniżoną o zniżkę odpowiadającą zrealizowanemu kuponowi rabatowemu.

W przypadku, w którym Nabywca zwróci Administratorowi Produkt/y, a Zamówienie, w ramach którego Nabywca zrealizował kupon rabatowy, nie będzie po zwróceniu spełniać warunków do udzielenia rabatu, Cena Produktu zwrócona Nabywcy będzie obniżona o udzielony rabat (np. przy zakupie 2 Produktów za 600 PLN,- 300 PLN za sztukę, zostanie wykorzystane prawo do zniżki w wysokości 100,- PLN za łączną cenę zakupu przekraczającą 500,- PLN. Przy zwrocie 1 szt. Produktu Administrator zapłaci Nabywcy jedynie kwotę 200,- PLN, nie 300,- PLN, ponieważ prawo do rabatu w wysokości 100,- PLN było uwarunkowane zakupem towaru o wartości przewyższającej 500-, PLN.)

Po upłynięciu terminów na odstąpienie od Umowy podanych wyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy jedynie w przypadkach ustanowionych przez Kodeks cywilny lub przez niniejsze OWH.

3.7.            Archiwizacja Umowy

Umowa zostaje zarchiwizowana przez Administratora przez okres pięciu (5) lat, a Administrator jest zobowiązany na prośbę Konsumenta udostępnić Umowę Konsumentowi bez zbędnej zwłoki.

 1. Procedura reklamacyjna

4.1.            Odpowiedzialność Administratora za wady Produktów

Ta procedura reklamacyjna dotyczy wszelkich Produktów zakupionych przez Nabywcę na podstawie Umowy.

Administrator odpowiada przed nabywcą za to, że zakupiony Produkt zostanie doręczony Nabywcy w zamówionej ilości, a w czasie doręczenia, jego jakość, wykonanie i inne właściwości specyfikowane na stronie internetowej Sklepu, odpowiadają pozostałym wymogom przepisów prawnych oraz że można go użyć zgodnie z celem Umowy, a jeżeli cel użycia nie jest określony w Umowie, można go użyć w normalny sposób.

Jeżeli Produkt nie spełnia wyżej podanych wymogów, posiada wady. Za wady produktów uznaje się również dostarczenie innych Produktów niż zamówione lub wady w dokumentach koniecznych do użycia Produktu.

Jeżeli z oświadczenia Administratora lub z odpowiedniego listu przewozowego wynika, że Administrator dostarczył mniejszą ilość Produktów niż zamówione, niniejsza procedura reklamacyjna nie dotyczy tych brakujących Produktów.

4.2.            Ograniczenie odpowiedzialności Administratora za wady Produktów

Administrator nie odpowiada za wady Produktu powstałe w wyniku nieodpowiedniego użycia Produktu lub w inny sposób spowodowane przez Nabywcę, za zużycie Produktów spowodowane ich normalnym używaniem, ani za wady Produktów, o których Nabywca, z poświęceniem normalnej uwagi, musiał wiedzieć już w przy zawieraniu Umowy, za wyjątkiem przypadków, w których Nabywca otrzymał od Administratora zapewnienie, że Produkt jest bez wad. Administrator nie odpowiada również za wady, które nie podlegają gwarancji związanej z jakością zgodnie z rozdziałem 4.3.

4.3.            Gwarancja związana z jakością

Administrator udziela na wszystkie Produkty gwarancji związanej z jakością na okres 24 miesięcy od dnia przekazania Produktu Nabywcy.

Gwarancja związana z jakością, stanowi zobowiązanie Administratora, że zakupiony Produkt będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jego doręczenia Nabywcy zdolny do użycia dla normalnych celów oraz że zachowa normalne właściwości. Jeżeli na Produkcie lub dokumencie, który dotyczy Produktu, wyznaczony jest dłuższy okres użyteczności, czy żywotności Produktów, wówczas obowiązuje okres gwarancyjny opisany w niniejszym rozdziale.

Gwarancji związanej z jakością nie udziela się

a)      na Produkt sprzedawany za niższą cenę, w związku z wadami, z powodu których został udzielony rabat;

b)      na zużycie Produktu związane z jego normalnym użytkowaniem;

c)      w przypadku Produktów używanych, na wady odpowiadające stopniowi użytkowania lub na zużycie Produktu, które występowało przy odbiorze przez Nabywcę,

d)      na wady Produktu, które po odebraniu spowodował Nabywca, osoba trzecia lub które były spowodowane przez zdarzenia zewnętrzne;

e)      na inne przypadki, o ile wypływa to z natury rzeczy.

4.4.            Prawa Konsumenta wynikające z odpowiedzialności za wadę

Jeżeli Produkt dostarczony Konsumentowi na podstawie Umowy posiada wady

 • istniejące już przy odbiorze przez Nabywcę, również jeżeli ujawnią się one później, przy czym wady Produktu, które ujawnią się w przeciągu sześciu miesięcy od dnia odbioru Produktu, uważa się za wady istniejące już przy odbiorze Produktu, o ile nie przeczy to naturze rzeczy lub o ile nie zostanie udowodnione inaczej; lub
 • powstałe później niż przy odbiorze Produktu przez Nabywcę, a powstanie tych wad spowodował Administrator nie dotrzymaniem swojego obowiązku; lub
 • powstałe w trakcie trwania okresu gwarancyjnego zgodnie z rozdziałem 4.3, o ile można z nich skorzystać w trybie rozdziału 4.3;

Konsument będzie posiadał następujące prawa wynikające z odpowiedzialności za wadę.

(i)                 Zasadnicze naruszenie umowy

Jeżeli wystąpienie wady Produktu stanowi zasadnicze naruszenie Umowy, Konsument ma prawo, zgodnie z własnym wyborem do:

a)      usunięcia wady

 • poprzez dostarczenie nowego Produktu (lub jego części, jeżeli wada dotyczy tylko tej części) bez wady, o ile nie jest to niewspółmierne ze względu na naturę wady; lub
 • dostarczenie brakującego produktu lub jego części; lub
 • naprawy produkt;

o ile mamy do czynienia z wadą, którą można usunąć; lub

b)      ustalenia proporcjonalnej obniżki Ceny; lub

c)      odstąpienia od Umowy.

Jeżeli Konsument nie skorzysta ze swojego prawa w terminie zgodnym z rozdziałem 4.6, będzie posiadać jedynie prawa odpowiadające niezasadniczemu naruszeniu Umowy, opisane niżej.

(i)                  Niezasadnicze naruszenie umowy

Jeżeli wystąpienie wady stanowi niezasadnicze naruszenie Umowy, Konsument ma prawo, zgodnie z własnym wyborem do:

a)      usunięcia wady,

 • poprzez dostarczenie nowego Produktu bez wady
  • jeżeli to działanie nie jest współmierne do charakteru wady; lub
  • jeżeli mamy do czynienia z wadą możliwą do usunięcia, ale nie jest możliwe używanie Produktu z powodu powtarzanego pojawiania się wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad;
  • jeżeli wada dotyczy jedynie części Produktu, Konsument ma prawo jedynie do otrzymania tej części, która wady nie posiada;
  • naprawy Produktu, o ile mamy do czynienia z wadą, którą można usunąć; lub

w przypadku, w którym mamy do czynienia z wadą niemożliwą do usunięcia, z powodu której nie jest możliwe odpowiednie użytkowanie Produktu lub wadą możliwą do usunięcia, ale nie jest możliwe używanie Produktu z powodu powtarzanego pojawiania się wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad, a także w przypadku, w którym usunięcie wady poprzez dostarczenie nowego Produktu nie jest możliwe lub współmierne, a jednocześnie jeżeli nie jest to proporcjonalne do charakteru wady, zwłaszcza jeżeli nie da się usunąć wady bez zbytniej zwłoki, Konsument może:

b)       odstąpić od Umowy; lub

jeżeli Konsument nie skorzystał z prawa do usunięcia wady i jeżeli nie odstąpił od Umowy lub jeżeli Administrator nie może usunąć wady;

c)      zażądać proporcjonalnej obniżki Ceny.

Prawo do żądania proporcjonalnej obniżki Ceny Konsument posiada również w przypadku, kiedy Administrator nie może usunąć wady, jak również w przypadku, kiedy Administrator nie zorganizuje naprawy w adekwatnym czasie lub jeżeli zorganizowanie naprawy byłoby dla Konsumenta zbyt uciążliwe. Dopóki Konsument nie skorzysta z prawa do obniżki Ceny lub nie odstąpi od umowy, Administrator może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę o charakterze prawnym. Inne wady Administrator może usunąć, jeżeli Konsument nie wybrał sposobu usunięcia wady, zgodnie ze swym wyborem poprzez naprawę produktu lub dostarczenie nowego Produktu; wybór nie może przynosić Konsumentowi niewspółmiernych kosztów.

Jeżeli Produkt posiada wady, za które odpowiada Administrator, a mamy do czynienia z Produktem sprzedawanym już jako używany, Konsument, zamiast prawa do wymiany Produkt zgodnie z powyższymi punktami (i) i (ii), posiada prawo do proporcjonalnej obniżki Ceny.

4.5.            Prawa Przedsiębiorcy wynikające z odpowiedzialności za wadę

Jeżeli Produkt dostarczony Przedsiębiorcy na podstawie Umowy posiada wady

 • istniejące już przy odbiorze przez Przedsiębiorcę, również jeżeli ujawnią się one później;
 • powstałe później niż przy odbiorze Produktu przez Przedsiębiorcę, a powstanie tych wad spowodował Administrator poprzez nie dotrzymanie swojego obowiązku;
 • powstałe w trakcie trwania okresu gwarancyjnego zgodnie z rozdziałem 4.3;

Przedsiębiorca posiada prawo do

a)      usunięcia wady, zgodnie z wyborem Administratora

 • poprzez dostarczenie brakującego Produktu lub jego części; lub
 • poprzez naprawę Produktu lub jego części; lub
 • poprzez wymianę Produktu lub jego części, o ile mamy do czynienia z wadą, którą można usunąć;

a w przypadku, w którym będziemy mieli do czynienia z wadą, której nie da się usunąć,

b)      odstąpienia od umowy.

4.6.            Skorzystanie z reklamacji

Nabywca ma prawo do skorzystania z prawa, dotyczącego wad, które występują w zakupionych Produktach, w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, zgodnie z rozdziałem 4.3.

Nabywca przejrzy zakupione Produkty jak najszybciej po ich dostarczeniu i upewni się co do ich właściwości i ilości. O ewentualnych wadach Nabywca jest zobowiązany poinformować Administratora bez zbędnej zwłoki po tym, jak miał możliwość je odkryć z należytą starannością i w trakcie przeprowadzania odpowiedniej kontroli, nie później jednak niż w trakcie trwania okresu gwarancyjnego zgodnie z rozdziałem 4.3. Jeżeli nabywca nie zgłosi wady Produktu w odpowiednim terminie, traci prawo do odstąpienia od Umowy.

Nabywca zgłosi wady produktu i skorzysta z wybranego prawa odpowiedzialności za wady powstałego zgodnie z rozdziałem 4.4. lub zgodnie z rozdziałem 4.5, wysyłając zgłoszenie na adres mailowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, wysyłając je z adresu mailowego Nabywcy podanego w Zamówieniu lub w wysyłając je w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub Oddziału, ewentualnie w jakikolwiek inny sposób, który umożliwi Administratorowi pewną identyfikację Nabywcy (dalej tylko „Zgłoszenie”).

W Zgłoszeniu Nabywca oznaczy odkrytą wadę lub dokładnie opisze jak wada się objawia, a Konsument w dalszej części określi z jakiego prawa wobec Administratora chce skorzystać, ewentualnie określi kilka praw po sobie (np. w przypadku, w którym okaże się, że wady nie można usunąć lub nie dojdzie do porozumienia dotyczącego wysokości udzielonego rabatu. Z prawa odpowiedzialności za wady można skorzystać również poprzez przesłanie samego Zgłoszenia, bez zbędnej zwłoki po doręczeniu Zgłoszenia, które nie zawierało wyboru, z którego odpowiedniego prawa odpowiedzialności za wadę chce się skorzystać.

Administrator jest zobowiązany przyjąć Zgłoszenie w siedzibie Administrator lub w Oddziale. Za dzień zgłoszenia wady i skorzystania z prawa uznaje się dzień doręczenia zgłoszenia Nabywcy Administratorowi.

Roszczenie podane w Zgłoszeniu z powodu tejże wady może zostać zmienione przez Konsumenta jedynie za zgodą Administratora lub jeżeli Nabywca wnosił o naprawę wady, która okaże się niemożliwa do naprawy, jak również w dalszych przypadkach oraz na podstawie warunków stanowionych w niniejszych OWH.

W przypadku kiedy Administrator w związku ze skorzystaniem z prawa przez Konsumenta, nie usunie zgłoszonej wady w adekwatnym lub ustalonym terminie, lub jeżeli oznajmi Konsumentowi, że nie usunie wady, Konsument może, zamiast usunięcia wady, żądać proporcjonalnego rabatu lub odstąpienia od umowy. Zapisy tego rozdziału obowiązują podobnie w przypadku postępowania przy korzystaniu z tych praw.

Jeżeli Nabywca zgłosił Administratorowi wady Produktu, które zostały uznane za zasadne, okres dla skorzystania z prawa odpowiedzialności za wadę ani okres gwarancyjny wg rozdziału 4.3 nie płynie przez czas, w którym Nabywca nie może korzystać z Produktu.

Konsument ma prawo do uregulowania koniecznych kosztów, które musiał ponieść w związku ze skorzystaniem z prawa wg rozdziału 4.4, jeżeli koszty te poda w Zgłoszeniu lub w inny sposób poinformuje o nich Administratora, najpóźniej do jednego miesiąca po upłynięciu terminu na skorzystanie z praw z odpowiedzialności za wady.

4.7.            Rozpatrzenie reklamacji

Administrator, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu Zgłoszenia, wyda Konsumentowi w odpowiedni sposób (uwzględniający formę Zgłoszenia), pisemne potwierdzenie zawierające dane o tym, kiedy Konsument skorzystał ze swojego prawa, co stanowi treść reklamacji, oraz jaki sposób rozpatrzenia reklamacji jest przez Konsumenta preferowany. Administrator jest również zobowiązany wydać Konsumentowi na jego wniosek pisemne potwierdzenie o obowiązkach płynących z prawa o odpowiedzialności za wadę.

Reklamacja i prawa, z których skorzystał Konsument muszą zostać rozpatrzone, natomiast pisemne potwierdzenie zawierające informacje o dacie i sposobie rozpatrzenia reklamacji, włącznie z potwierdzeniem wykonania naprawy, okresie jej trwania, ewentualnie uzasadnienie odrzucenia reklamacji i inne odpowiednie dodatkowe informacje (np. kiedy i gdzie Produkt będzie gotowy do odbioru itp.) musi zostać doręczone najpóźniej w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Administratorowi, o ile ustalony termin nie jest dłuższy.

W przypadku, kiedy reklamacja nie zostanie w tym terminie rozpatrzona przez Administratora, Konsument nabywa takie same prawa, jakbyśmy mieli do czynienia z zasadniczym naruszeniem Umowy.

Jeżeli Administrator nie usunie wad Produktu w terminie ustanowionym powyżej w tym rozdziale OWH, Przedsiębiorca może oznajmić Administratorowi, że ma zamiar odstąpić od Umowy i jednocześnie wyznaczyć Administratorowi adekwatny dodatkowy termin na usunięcie wad zawartych w Zgłoszeniu. Jeżeli Administrator nie usunie wad, nawet w adekwatnym dodatkowym terminie lub jeżeli oznajmi przed jego upłynięciem, że nie usunie wad Produktu, Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy.

Nabywca, w celu podjęcia przez Administratora decyzji oraz w celu ew. rozpatrzenia praw wg wcześniejszych akapitów, jest zobowiązany w odpowiedni sposób i zgodnie z instrukcjami Administratora, udostępnić Administratorowi Produkty, których dotyczą prawa, z których skorzystał Nabywca.

4.8.            Powiązane prawa i obowiązki Nabywcy

W przypadku odstąpienia od Umowy lub w przypadku dostarczenia nowego Produktu, Nabywca zwróci Produkt uprzednio dostarczony; jeżeli Nabywcą będzie Konsument, na koszt Administratora, w innym przypadku na koszt Przedsiębiorcy. W przypadku przekazania Ceny i Produktu, zastosowana będzie taka sama procedura jak opisano w rozdziale 3.6., również w przypadkach, kiedy Nabywcą jest Przedsiębiorca. Przedsiębiorcy się jednak wraz z Ceną nie zwraca Kosztów.

Nabywca nie może odstąpić od Umowy, ani żądać dostarczenia nowego Produktu, jeżeli nie może zwrócić Produktu w stanie, w jakim go otrzymał. Powyższe nie obowiązuje w przypadku

a)      jeżeli doszło do zmiany stanu w wyniku przeprowadzenia przeglądu mającego na celu odkrycie wady Produktu,

b)      Nabywca użył Produktu jeszcze przed odkryciem wady, albo

c)      do braku możliwości zwrócenia Produktu w stanie niezmienionym nie przyczynił się Nabywca poprzez swoje działanie lub zaniedbanie, albo

d)      jeżeli Nabywca sprzedał Produkt jeszcze przed odkryciem wady lub zmodyfikował Produkt przy zwykłym użyciem; jeżeli stało się tak tylko częściowo, Nabywca zwróci Administratorowi to, co jeszcze zwrócić może i przekaże Administratorowi wyrównanie do wysokości, w której miał z użycia Produktu korzyść.

Konsument ma prawo do zwrócenia się ze swoimi skargami na postępowanie Administratora do organu nadzorującego, jakim jest Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce).

 1. przetwarzanie danych osobowych i archiwizacja umowy

5.1.            Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Zainteresowanych i Nabywców zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dla celów:

a)                  procesu zawarcia Umowy oraz wykonywania praw i obowiązków wypływających z umowy, w zakresie:

 • imię;
 • nazwisko;
 • dane rozliczeniowe;
 • adres doręczenia;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

b)                  rejestracji na stronie internetowej Sklepu, w zakresie

 • imię;
 • nazwisko;
 • dane rozliczeniowe;
 • adres doręczenia;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

c)                  marketingu oraz innej komunikacji internetowej, w zakresie:

 • imię;
 • nazwisko;
 • dane rozliczeniowe;
 • adres doręczenia;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

Podanie wyżej wspomnianych danych jest dobrowolne, jednakowoż bez podania danych wspomnianych wyżej dla celów zgodnych z punktem 5.1. lit. a) nie będzie możliwe zawarcie Umowy.

Sprzedający nie odpowiada za poprawność wyżej podanych danych dostarczonych przez Nabywcę, ani za jakiekolwiek szkody, czy inne niekorzystne następstwa wynikłe w związku z podaniem niepoprawnych danych przez Nabywcę.

5.2.            Sposób przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym rozdziałem, zarówno za pośrednictwem zautomatyzowanych narzędzi w ramach systemów informatycznych Administratora, jak i ręcznie. Przetwarzania dokonują pracownicy Administratora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszelkie osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi zgodnie z niniejszym rozdziałem, są związane obowiązkiem zachowania poufności.

5.3.            Udostępnianie danych osobowych

Przy wyborze innego sposobu doręczenia niż odbiór osobisty, firmie doręczającej zostaną udostępnione dane osobowe zgodnie z rozdziałem 5.1 w zakresie:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres doręczenia;
 • numer telefonu.

5.4.            Prawa Zainteresowanego/Nabywcy

Administrator na prośbę Zainteresowanego/Nabywcy jest zobowiązany udostępnić mu informację na temat przetwarzania jego konkretnych danych osobowych w ustawowym zakresie. Za udzielenie tych informacji Administrator ma prawo żądać zwrotu kosztów niezbędnych do udzielenia tych informacji.

Jeżeli Zainteresowany/Nabywca podejrzewa, że przetwarzanie jego danych osobowych przebiega niezgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych lub ochroną jego życia osobistego i prywatnego, ma prawo zażądać od Administratora złożenia wyjaśnień, ewentualnie może zażądać zmiany tego stanu rzeczy, zwłaszcza poprzez dokonanie zmian, zablokowanie, uzupełnienie lub likwidację przetwarzanych danych osobowych.

Jeżeli Administrator uzna żądanie wg poprzedniego akapitu za uprawnione, bezzwłocznie zmieni błędny stan rzeczy. Administrator, również bez zbędnej zwłoki. poinformuje Zainteresowanego/Nabywcę o rozpatrzeniu jego żądania wg poprzedniego akapitu.

5.5.            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zainteresowany, poprzez potwierdzenie Zamówienia czy rejestrację na stronie internetowej Sklepu zgadza się z przekazaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w zakresie i w celu podanym w rozdziale 5.1.b) i 5.1.c). Zainteresowany jednocześnie z udzieleniem tej zgody oświadcza, że podane dane są prawdziwe, dokładne i pełne oraz, że zostały przekazane dobrowolnie.

Zainteresowany wyraża tę zgodę aż do chwili pisemnego wyrażenia braku zgody na takie przetwarzanie, na adres SILVINI s.r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby, Czech Republic, ew. w formie elektronicznej na adres obchod,silvini,com.

W dalszej części Zainteresowany oświadcza, że jest świadomy swoich praw wynikających z §12 i §21 Ustawy o ochronie danych osobowych, opisanych w rozdziale 5.4., jednocześnie, że jest świadomy tego, że zgoda może zostać kiedykolwiek pisemnie odwołana.